بازدید رئیس هیئت عامل ایدرو از واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی