بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت از غرفه ایدرو در نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران