بازسازی کارخانه قند دزفول (شوش) توسط ایدرو

بازسازی کارخانه قند دزفول (شوش) توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو )