بازدید رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از غرفه ایدرو در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته