جشن شکرگزاری تحقق رکورد تولید در مجتمع صنعتی فولاد اسفراین