بازدید رییس هیات عامل ایدرو از مجتمع لوله گستر اسفراین