بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شرکت بافت بلوچ

اعضای هئیت رئیسه مجلس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن به همراه مهندس صالحی نیا ، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو ) از شرکت گسترش صنایع بلوچ بازدید کردند.