بازدید معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از منطقه ویژه اقتصادی جهرم