افتتاح مراکز تخصصی سفارشی سازی خودرو شرکت آپکو با حضور رئیس هیات عامل ایدرو