بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از واحد های نساجی استان مازندران