بهره برداری از طرح فاز یک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با دستور رییس جمهور