بهره برداری از طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین با دستور رییس جمهور