بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ج.ا.ایران از غرفه ایدرو در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی