حضور ایدرو در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی