مراسم کلنگ زنی احداث خط آهن و افتتاح پروژه خط انتقال و توزیع شبکه آب منطقه ویژه گرمسار