خط تولید چهار قطعه خودرو های سایپا با ۱۵۰ نفر اشتغال افتتاح شد