بازدید وزیر نفت از غرفه ایدرو در بیست ‌و پنجمین نمایشگاه نفت