دیدار وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از ایران خودرو