پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی

پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران نمونه موفق مشارکت صنایع و معادن در امر مسئولیت های اجتماعی برای توسعه کشور بوده است