بازدید معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از شرکت سایپا