بازدید معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از شهرک تحقیقاتی کاوش