بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از منطقه ویژه اقتصادی جهرم-شبکه استانی فارس