بازدید معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از منطقه ویژه اقتصادی جهرم