نشست هم اندیشی و تبیین برنامه ایدرو در سال جهش تولید