بهره برداری از طرح های ملی وزارت صمت – شبکه ۱ خبر ساعت ۲۱