بهره برداری از طرح های ملی وزارت صمت – شبکه خبر ساعت ۲۰:۰۰