بهره برداری از طرح های ملی وزارت صمت – شبکه یک ساعت ۲۱:۰۰