کاهش قیمت تمام شده خودرو در پی افزایش سهم ساخت داخل