معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو در استودیو خبر سیما :

کاهش قیمت تمام شده خودرو در پی افزایش سهم ساخت داخل