امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای توسعه زیست بوم فن آوری شهرک تحقیقاتی کاوش