در جلسه هیات وزیران مصوب شد؛

تصویب لایحه «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‏های کشور»

در نشست امروز هیات دولت، اصلاحی لایحه «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‏های کشور» به تصویب رسید.

به گزارش ایدرونیوز ، در جلسه امروز هیات وزیران (چهارشنبه۳۰ بهمن ماه) به ریاست حسن روحانی ،به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‏‌های کشور، تعیین نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‏های کشور» لایحه اصلاح قانون مورد اشاره تصویب شد، مطابق این لایحه، اعضا ‌هیئت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌ تعطیل کارخانه‌ های کشور، مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران «از میان افراد موثق و امین» تعیین می شود.

هم‌چنین، درصورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود هیات می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه‌ تعیین نماید.

همچنین، هیات حمایت از صنایع می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه، قراردادهایی به منظور تحصیل اعتبار موردنیاز برای اداره موقت کارخانه‌های مشمول منعقد کنند و وجوه مذکور «به ضمیمه سود ‌متعلق به آن مطابق قانون بانکداری بدون ربا» پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری و قبل‌از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.