عملکرد ایدرو در چهل و یکمین بهار انقلاب اسلامی ( سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق کمتر برخوردار )