افتتاح دو طرح بزرگ صنعتی در استان اردبیل با حضور رئیس جمهور