حضور ایدرو در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل