جلسه توسعه سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خراسان جنوبی