​برگزاری سه نشست تخصصی ایدرو در رینوتکس ۲۰۱۹

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه برگزاری هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی سه نشست تخصصی با موضوعات انقلاب صنعتی چهارم، انقلاب صنعتی چهارم و مراکز تعالی تحول دیجیتال و اسکادا را در محل غرفه خود برگزار کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، در این سه نشست احمدرضا خسروی در خصوص مبانی انقلاب صنعتی چهارم ، ابعاد و الزامات آن ، فخرالسادات غمخواری در خصوص توسعه مراکز تعالی تحول دیجیتال به عنوان یکی از پیشران های صنعت و نورمحمدی در خصوص سامانه سرپرستی و گردآوری داده ها ( اسکادا) را برای شرکت کنندگان حاضر در این پنل ها ارائه کردند.

شهر هوشمند هم عنوان پنل دیگری است که قرار است در سومین روز برگزاری هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در غرفه ایدرو برگزار شود.