سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیستان و بلوچستان برای بررسی مسائل مربوط به حوزه تولید استان

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیستان و بلوچستان برای بررسی مسائل مربوط به حوزه تولید استان و بازدید از چند واحد و طرح تولیدی و صنعتی