معاون وزیر صمت در نخستین نشست اقتصادی کشورهای حاشیه خزر :

ایران آماده گسترش همکاریهای صنعتی و تجاری با کشورهای خزر

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در نخستین نشست اقتصادی کشورهای ساحلی خزر با اعلام آمادگی کامل کشورمان در حوزه گسترش روابط صنعتی ،معدنی و تجاری با کشورهای این منطقه همچنین از اراده ایران برای حداکثر تعامل در زمینه های فناوریهای نو ، معدنی ، کشاورزی و گردشگری خبر داد.

به گزارش ایدرونیوز ، محمدباقر عالی که به نمایندگی از وزارت صمت ایران در این نشست در منطقه ملی گردشگری اوازه ترکمن باشی کشور ترکمنستان سخن می گفت بر ضرورت و جدیت اجرای بهینه توافقات و تفاهم نامه های کشورهای ساحلی تاکید کرد.

«عالی» دریای خزر را دریای صلح و دوستی برشمرد و با اشاره به جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای ساحلی در سطح منطقه و بین المللی پیوندهای تاریخی و فرهنگی قوام یافته در بستر قرنها را زمینه ای منحصر به فرد برای بناسازی پیوندهای روزآمد تجاری صنعتی دانست.

نماینده وزارت صمت ایران در این نشست همچنین با اشاره به بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی ایران با دریای خزر استراتژی وزارت صمت را فعال سازی مضاعف ظرفیت استانهای ساحلی برای تسریع و افزایش تبادلات صنعتی تجاری اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به وجود مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایران در حریم دریای خزر؛ این زمینه را از موضوعات مهمی برشمرد که می تواند با تجربه خوب ایران ایده های مناسبی برای سرعت بخشی به همکاریهای کشورهای منطقه در پی داشته باشد.

نشست دو روزه وزرای اقتصادی کشورهای ساحلی خزر(FCEE) با حضور قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و وزرا ، مقامات کشورهای حوزه خزر و نیز سایر کشورها و نهادهای بین المللی از قبیل W.T.O ، بانک جهانی … در ترکمنستان در حال برگزاری است.

معاون اول رئیس جمهور کشورمان نیز برای شرکت در این نشست به ترکمنستان سفر کرده است.