نشست تخصصی صندوق های حمایتی و روش های نوین تامین مالی برای ساخت داخل