معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو:

نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید فراتر از حد انتظار بود

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از ادامه برگزاری نمایشگاههای تقاضا محور به شکل های مجازی و فیزیکی در سامانه ها و ساختمانهای سازمان های مرتبط و نیز در نظر گرفتن یک دبیرخانه دائمی برای آن خبر داد.

به گزارش ایدرونیوز ، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در نشست تخصصی چالشها و راهکارهای بخش معدن و صنایع معدنی که در حاشیه نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید برگزار شد ،خاطر نشان کرد : برگزاری نمایشگاه ساخت داخل با توجه به منحصر به فرد بودن آن با این وسعت و کیفیت مورد توجه اکثر مقامات عالی رتبه کشور و لشگری قرار گرفت.

محمد باقر عالی افزود : در سطح اجرایی نیز بین تمامی دستگاهها همکاری و هماهنگی بالایی برای برگزاری این نمایشگاه بعمل آمد .

رئیس هیات عامل ایدرو طی سخنانی در این نشست تخصصیبا بیان اینکه این نمایشگاه چگونگی ارائه نیازها و جمع سپاری آنها را به خوبی برآورده کرده است گفت : طبق نظر وزیر صنعت،معدن و تجارت وکسانی که از این نمایشگاه بازدید کردند این نمایشگاه بسیار فراتر از حد انتظار بود.

عالی همچنین از ادامه برگزاری نمایشگاههای تقاضا محور به شکل های مجازی و فیزیکی در سامانه ها و ساختمانهای سازمان های مرتبط و نیز در نظر گرفتن یک دبیرخانه دائمی برای آن خبر داد.