بازدید رئیس دفتر رئیس جمهوراز نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید