بازدید وزیر صنعت ،معدن و تجارت از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید