مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید