بازدید وزیر صنعت ،معدن و تجارت از غرفه ایدرو در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی