حضور ایدرو در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی