قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد

با تایید وزیر صمت و طی حکمی از سوی شهریار طاهرپور ؛ بهزاد اعتمادی به عنوان قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد .

به گزارش ایدرونیوز، براساس ماده ۱۲ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قائم مقام رئیس هیات عامل در غیاب رئیس ، وظایف او را انجام می دهد.

اعتمادی که تجربه هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده فنی دانشگاه تهران را در سوابق علمی خود دارد؛ دو دهه قبل همکاری خود را با ایدرو به عنوان مدیرعامل پژوهشهای فراصنعتی آغاز کرد .

وی همچنین مسولییتهای دیگری چون مدیر صنایع زیر بنایی و قایم مقام بهره برداری ایدرو ؛ مدیرعامل شرکت نوسازی صنایع ایران ؛ قایم مقام تام ایران خودرو و معاون صنایع حمل و نقل ایدرو را در کارنامه خود دارد .