معاون نوسازی و بهره برداری ایدرومنصوب شد

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی محمد نوری امیری را به عنوان معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو منصوب کرد.

به گزارش ایدرو نیوز ، ‌در حکم شهریار طاهرپور بر راهبری ،‌ نظارت و توانمندسازی بنگاه های صنعتی تحت مدیریت در جهت افزایش سودآوری ،‌ بهره برداری و توسعه کسب و کار و اجرای طرح های مهم سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس الگوهای آمایش و مزیت های منطقه ای و همسو با صنایع هدف ایدرو تاکید شده است .

از دیگر موارد این حکم می توان به نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی در ابعاد مختلف ساختاری ،‌ مدیریتی ،‌عملیاتی ، ‌فناوری ،‌ مالی و بازار بر اساس مطالعات عارضه یابی و برنامه های منسجم و یکپارچه بهبود و به کمک روش متنوع مالی اشاره کرد.

محمد نوری امیری در سوابق خود همچنین مسئولیت معاونت برنامه ریزی و توسعه ایدرو ، ‌مدیر کلی بودجه و امور مجامع وزارت صمت ، مدیر کلی آموزش و پژوهش وزارت صمت و مدیر کلی برنامه ریزی وزارت صمت را به عهده داشته است .