بخشی از دستاوردهای چهل ساله ایدرو در همراهی با انقلاب اسلامی – 19

افتخار به گذشته – امید به آینده