بخشی از دستاوردهای چهل ساله ایدرو در همراهی با انقلاب اسلامی – ۱۸

افتخار به گذشته – امید به آینده