بخشی از دستاوردهای چهل ساله ایدرو در همراهی با انقلاب اسلامی – ۱۰

افتخار به گذشته – امید به آینده

بخشی از دستاوردهای چهل ساله ایدرو در همراهی با انقلاب اسلامی – ۱۰